Gadkowski.pl

JAN STANISŁAW WOŹNIAK

inne publikacje

                 

Prof. dr hab. Jan Stanisław Woźniak
tytuł mgr farmacji otrzymał  w roku 1956,
tytuł doktora nauk farmaceutycznych w roku 1 1967,
tytuł doktora habilitowanego w roku 1973,
tytuł  docenta doktora habilitowanego w 1992 roku,
tytuł  profesora nadzwyczajnego w  1994 roku,

Jan Stanisław Woźniak, syn Jana - nauczyciela i Stefanii z domu Hajdukiewicz urodził się 1 stycznia 1931 roku w Wilnie – Jabrowicze. W Wilnie ukończył 3 klasy szkoły powszechnej. Gdy Związek Radziecki zajął wschodnią część Polski, w 1941 roku, rodzina została rozdzielona. Jan Stanisław  z matką i 2 siostrami został wywieziony aż w Góry Ałtajskie, a potem przeniesiony do obozu w Urgenczu w Uzbekistanie. Pracowali w artelu (rodzaj spółdzielni rolniczej) przy uprawie zbóż. Była to bardzo ciężka praca fizyczna, a   wyżywienie to miska zupy z kuchni obozowej i 400 gramów kg chleba  dziennie. Ojca rodziny aresztowało NKWD i wywieziono w nieznanym kierunku. Podczas bombardowania więzienia w Oszmianie udało mu się zbiec i wstąpił do Armii Berlinga. Po zdobyciu Berlina został zdemobilizowany i połączył się z rodziną, po ich powrocie do Polski.
W 1946 roku zorganizowano transporty polaków osiedlonych przymusowo na terenie Związku Radzieckiego. Rodzina Woźniaków nie mogła wrócić do Wilna, gdyż leżało w Republice Litewskiej. Wysiedli z transportu w Krakowie i pociągiem dojechali do Ostrowca Św. skąd przez Opatów dotarli do Jurkowic, gdzie mieszkała dalsza rodzina Woźniaków.
Po uzupełnieniu wiadomości z zakresu wiedzy szkoły podstawowej, Jan Stanisław Woźniak we wrześniu 1946 roku zdał egzamin wstępny do I klasy Gimnazjum i Liceum im B. Głowackiego w Opatowie. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1951 roku.
 W 1952 rozpoczął studia na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie, a tytuł magistra farmacji otrzymał w 1957 roku.

Magister Farmacji Jan Stanisław Wożniak pracował kolejno w:

Woskowej  Akademii Technicznej Ministerstwa Obrony Narodowej w Rembertowie w od 1959 do 1964 roku. W Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie, na stanowisku asystenta.  Następnie pracował  jako asystent  w Zakładzie   Bromatologii  Wydziału Farmacji Akademii Medycznej od 1964 roku do przejścia na emeryturę w roku 1989.

 W czasie pracy tj. od 1956 do 1973 odbywał staże naukowe w kraju i za granicą:
1. W Zakładzie Fizykochemicznych Metod Analitycznych PAN w zakresie polarografii oraz spektralnej analizy emisyjnej.
2. W Zakładzie Fizyki Instytutu Onkologii w zakresie pomiarów i manipulacji izotopami radioaktywnymi,
3 w roku 1962 otrzymał stypendium Światowej Organizacji Zdrowia WHO na 6-cio miesięczny staż naukowy (Zurych, Bazylea, Berno) w zakresie badań skażenia żywności i środowiska substancjami radioaktywnymi.
4. W roku 1970 otrzymał 6 miesięczne stypendium naukowe Rządu Holenderskiego w zakresie reologii żywności (Wageningen)
   
Jan Stanisław Woźniak podczas pracy zawodowej pełnił następujące funkcje naukowe i administracyjne:
1. Sekretarz Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Analizy Chemicznej PAN (1985-1990)
 2. Członek Rektorskiej Komisji ds. Naukowych
 3. Członek Rektorskiej Komisji ds. Oceny Kadr Naukowych

Wydał 180 publikacji z zakresu analityki bromatologicznej, toksykologii żywności, substancji obcych, w tym 95 prac naukowych, 80 przeglądowych i referatowych, 45 recenzji, 5 skryptów dydaktycznych
Ważniejsze publikacje:
1 Wpływ promieniowania gamma – radio kobaltu na zmiany chemiczne w żywności – w dawkach owadobójczych
2. Mechanizmy elektronowe w chemii kwasów tłuszczowych
3 Wolne rodniki w kwasach tłuszczowych pod wpływem promieniowania   radioaktywnego
 4  Etude par R.P.E. des radicaus products par irradation dans quelques acides.
 5. Das Penetrometer als Instrument für die rheologische Analyse gelierter Systeme.

Wszystkie prace  są dostępne w: 
1 w Centralnej Bibliotece Medycznej w Warszawie,
2. W bibliotece Akademii Medycznej w Warszawie

Jan Stanisław Woźniak był promotorem 1 przewodu doktorskiego, oraz promotorem i opiekunem 35 prac magisterskich.
Otrzymał następujące odznaczenia i nagrody:
8    nagród rektorskich za działalność dydaktyczną i naukową, Złoty Krzyż Zasługi,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Ojciec Jana Stanisława Jan Woźniak zmarł w 1959 roku. Pochowany został na cmentarzu w Opatowie

Na podstawie dokumentów i danych osobowych podanych przez Jana Stanisława Woźniaka

Aleksandra Gromek Gadkowska
30 maja 2013