Gadkowski.pl

WYSTAWA KSIĄŻKI W OPATOWIE w dniu 7 października 1936 roku

inne publikacje

W 6 numerze Ilustrowanego Miesięcznika Świętokrzyskiego z 1936 roku znajduje się  krótka informacja  pt. KRONIKA o wystawie książki w Opatowie.

Oto jej treść:


„ KRONIKA Opatów – Wystawa książki. Koresp. włas. Otwarta tu dn. 7 bm. Wystawa zorganizowana została przez Samorząd Powiatowy i Inspektorat Szkolny w Ostrowcu. Pomyślana została, jako propaganda książki i czytelnictwa – w związku z rozdaniem gminom powiatu opatowskiego „bibliotek gminnych” Organizacją techniczną zajmował się specjalny komitet, wybrany z pośród miejscowego i okolicznego społeczeństwa – pod osobistym kierownictwem p. Starosty Powiatowego Wacława Bołdoka.
Wystawa mieściła się w gmachu miejscowej Straży Pożarnej. Jeśli chodzi o jej cel, miała ukazać książkę, jej powstanie i użyteczność. Z tych względów pierwszym stoiskiem była drukarnia i introligatornia, a ostatnim – wzorowo urządzona świetlica, w której znajdowała się biblioteka i gdzie zwiedzający mógł się w bardzo prosty sposób zaznajomić z najnowszymi sposobami jej prowadzenia,(katalogowanie, wydawanie książek itp.)
Poza tym całość obejmowała następujące działy:
1.    beletrystykę i poezję dla dzieci, młodzieży i starszych, (w dziale tym urządzono specjalne stoisko poświęcone Żeromskiemujako pisarzowi kieleckiego regionu,
2.    dział ogólny,
3.    teatr ludowy i muzyka,
4.    dział religijny,
5.    socjologia i prawo,
6.    epoka Marszałka i wojsko,
7.    księgarstwo (pięknie umieszczone na naczelnym miejscu, na scenie zawierało to stoisko dzieła Wielkiego Marszałka o Marszałku i Wojsku Polskim),
8.    czasopisma,
9.    wychowanie społeczne,
10.     nauki stosowane(rolnictwo, przemysł, rzemiosła i handel),
11.     krajoznawstwo i turystyka
Poszczególne działy ilustrowane były pomysłowymi tablicami i wykresami statystycznymi. Wartość estetyczną całości podnosiły miłe napisy orientacyjne, oraz ładnie wykonane witraże (przy beletrystyce, dziale religijnym, socjologii, stoisku harcerskim i rzemieślniczym).
Uroczyste otwarcie Wystawy, na które przybył p. Wojewoda Dziadosz, odbyło się dnia 7 bm., Przy tłumnym udziale miejscowego i zamiejscowego społeczeństwa oraz delegatów gmin, które w dniu owym otrzymać miały biblioteki. Otwarcia dokonał p. Wojewoda dr Dziadosz. Słowo wstępne wygłosił p. Starosta Bołdok, wyjaśniając cel Wystawy oraz przekazując delegatom poszczególnych gmin biblioteki. Następnie o „książce jako przyjacielu” mówił p. insp. Ligas. W końcu zabrał głos p Wojewoda Dziadosz podkreślając słuszne założenia propagandowe Wystawy i podnosząc wielkie znaczenie książki w wychowaniu dobrego człowieka i obywatela.
 Program artystyczny wykonał chór miejscowego Zw. Strzeleckiego.  Uroczystość otwarcia zakończono zwiedzaniem Wystawy, którą zamknięto dnia 12 bm.
O frekwencji zwiedzających mówi fakt, że do dnia 10 listopada odwiedziło wystawę przeszło 2.000 osób (w tym wycieczki szkół miejscowych i zamiejscowych, oraz organizacji młodzieży wiejskiej)
Dochód z wystawy przeznaczono na pomoc dla bezrobotnych.”

W.P.


W powszechnym spisie ludności w 1931 roku podano, że w powiecie opatowskim było 30,2 %, a w mieście 21 % analfabetów.  Ukazanie społeczeństwu korzyści wynikających z przyjaźni z książką i inicjowanie bibliotek w gminach było jednym ze sposobów zaradzenia złu.

Przepisała Kronikę
Aleksandra Gromek Gadkowska

12.10.2012